0 thoughts on “Xử lý khí độc NO2, Nh3 trong ao tôm thẻ lót bạt đáy p1 | nước ao nuôi tôm bị đục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *