One thought on “(Tuổi Trẻ) Lật tẩy báo cáo tác động môi trường thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

  • thật không thể tin nổi. mong các ban nghành liên quan vào cuộc ngăn dự án này lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *