Quản trị doanh nghiệp | P4 – Hệ thống tài chính | Bài 03: Lập kế hoạch nguồn vốn ứng dụng BSCQuản trị doanh nghiệp | P4 – Hệ thống tài chính | Bài 03: LẬP KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN VỚI ỨNG DỤNG BSC CHO DOANH NGHIỆP SME. Bài học này chỉ dẫn chi tiết cách ứng dụng thẻ cân bằng điểm trong việc hoạch định nguồn vốn kinh doanh hàng năm hoặc dự án kinh doanh. Thông qua phân tích cơ cấu nguồn vốn và quy tắc sử dụng vốn, giảng viên hương dẫn các doanh nghiệp theo dõi và quản trị các chỉ số tài chính đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn.
_____________________________________________________

#Quantridoanhnghiep
#Quantritaichinh
#Giamdoc.net

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 thoughts on “Quản trị doanh nghiệp | P4 – Hệ thống tài chính | Bài 03: Lập kế hoạch nguồn vốn ứng dụng BSC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *