One thought on “Ôn thi CPA – Tài chính – Phần 1 – PV của Dòng tiền đều

  • Sẽ tốt hơn nếu bạn giải thích được công thức tính AF. Học hiểu thường sẽ nhớ lâu hơn học thuộc vì thật sự, mình không phải dân tài chính nên việc nhớ các công thức này sẽ rất khó khăn. Cảm ơn bạn./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *