Nếu không hiểu đúng chương trình mới thì cải cách sẽ vô nghĩaMở đầu hội thảo khoa học giáo dục phổ thông môn Tin học do Đại học trực tuyến FUNiX cùng Hệ thống Giáo dục Hocmai tổ chức diễn ra ngày 15/11, Phó giáo sư Hồ Sĩ Đàm – chủ biên chương trình môn Tin học năm 2018 cho biết, môn Tin học đóng vai trò chủ lực trong hình thành và phát triển năng lực tin học, cung cấp cho học sinh 3 mạch kiến thức: Học vấn số hóa phổ thông (DL), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Khoa học máy tính (CS). Phó giáo sư Hồ Sĩ Đàm thông tin, hiện nay toàn quốc đang diễn ra tập huấn giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có môn Tin học.  “Điều kiện đầu tiên quyết định đến sự thành công của chương trình mới là sự hiểu biết, cách thức tiếp cận chương trình đã đúng hay chưa. Điều này làm tiền đề và cơ sở then chốt cho việc giải quyết các điều kiện khác về phát triển đội ngũ giáo viên, về trang thiết bị, về đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục”, thầy Đàm nhấn mạnh.   Chương trình môn Tin học năm 2018 có những cách tiếp cận mới, định hướng phát triển mới, cùng nhiều nội dung mới cập nhật tri thức Công nghệ số – yếu tố nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0.  Thầy Đàm cho biết, chương trình sẽ có 10 điểm mới so với chương trình hiện hành. Điểm mới đầu tiên có tính tiên quyết là Môn tin học sẽ là môn học bắt buộc có phân hóa, được dạy xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9 (trong chương trình hiện hành là môn tự chọn).  Ở bậc trung học phổ thông, môn Tin học có vị trí hoàn toàn bình đẳng với các môn học khác như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí… và được phân hóa theo 2 định hướng: “Tin học ứng dụng” và “Khoa học máy tính”. Như vậy, vị trí mới này sẽ là tiền đề dẫn đến những thay đổi quan trọng trong đầu tư cơ sở vật chất, biên chế giáo viên và cách nhìn nhận của xã hội và các cấp quản lý về môn tin học…. Điểm mới thứ hai là chương trình sẽ tiếp cận theo năng lực và có tính mở. Cụ thể, chương trình môn Tin học được xác định là môn cốt lõi giúp hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tin học.  Chương trình sẽ không đưa ra ràng buộc về chủng loại thiết bị hay phần mềm, không phân biệt phần mềm nguồn mở hay phần mềm thương mại, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo vận dụng linh hoạt.  “Thời lượng phân phối cho các lớp là cố định nhưng các tác giả sách giáo khoa và các cơ sở giáo dục tùy điều kiện thực tế của địa phương để điều chỉnh linh hoạt thời lượng dành cho các chủ đề trong chương trình trên cơ sở đáp ứng yêu cầu cần đạt”, thầy Đàm cho biết. Điểm mới thứ 3 là chương trình Tin học năm 2018 xác định 3 mạch kiến thức hòa quyện là: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và truyền thông, Học vấn số hóa phổ thông.  Ngoài việc tiếp tục coi trọng các mạch kiến thức Công nghệ thông tin – truyền thông và Học vấn số hóa phổ thông, chương trình chú trọng đến mạch Khoa học máy tính hơn trước.  Mạch kiến thức này giúp học sinh bước đầu hiểu biết các nguyên tắc cơ bản và thực hành của tư duy máy tính, tư duy tự động hóa, có khả năng thích ứng với những tiến bộ và thiế

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông
:https://surprisedfarmer.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *