2 thoughts on “môn tài chính tiền tệ: tìm hiểu về IMF lớp 16QT111 LHU

  • Đung co đua vê nêu đua vê nguoi ngheo cung chang đc gi ho an rôi lai thêm no rôi dân phai ganh nhoc lam

  • Ai muôn thay đôi cai gi tôi cung ko quan tâm boi vi nha tôi cung ko đc gi tôi mun cho con nguoi ngay môt tôt đep hon vi tuong lai đi toi tôt đep hon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *