Exel cơ bản|| Lọc số điện thoại trong exel | thêm số 0 vào trước dãy số trong excelLọc dữ liệu từ bước 1 – bước 6 theo nội dung :
1. Lọc bỏ đi SĐT trùng
2. Bỏ dấu cách cho dữ liệu
3. Giữ lại các SDT có 9 đến 12 số
4. Bỏ số 0 ở đầu số
5. Tách riêng đầu +84, 84 và Đưa hết đầu +84, 84 về đầu 09 hoặc 01
6. Thêm số 0 vào đầu số, thêm số 0 vào trước dãy số trong excel.

Xem thêm các bài viết Công Nghệ:https://surprisedfarmer.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *