Exel cơ bản|| Lọc số điện thoại trong exel | thêm số 0 vào trước dãy số trong excelLọc dữ liệu từ bước 1 – bước 6 theo nội dung :

1. Lọc bỏ đi SĐT trùng

2. Bỏ dấu cách cho dữ liệu

3. Giữ lại các SDT có 9 đến 12 số

4. Bỏ số 0 ở đầu số

5. Tách riêng đầu +84, 84 và Đưa hết đầu +84, 84 về đầu 09 hoặc 01

6. Thêm số 0 vào đầu số, thêm số 0 vào trước dãy số trong excel.

Xem thêm các bài viết Công Nghệ:https://surprisedfarmer.com/category/cong-nghe

Leave a Reply