One thought on “Dịch CORONA ảnh hưởng đến BẤT ĐỘNG SẢN 2020!!!??

  • Năm 2020 sẽ có sự xiết chặt hơn về pháp lý và việc cho vay… nên cũng ảnh hưởng tới việc đầu tư BĐS 👍👍👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *