34 thoughts on “Đèn báo nhớt báo nhiệt khi nào cần thay và tăng đưa dây quạt gió máy cày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *