Đầu tư trong hoạt động xử lý rác David Dương – Cuộc Sống Xanh 2018Khu Xử Lý Rác Đa Phước – Cuộc Sống Xanh – Đầu tư trong hoạt động xử lý rác
Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions VWS) là công ty thành viên 100% vốn của Công ty California Waste Solutions (CWS), có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Website
Xem thêm videos:
YouTube
Facebook
Instagram

#DavidDuong #BaiRacDaPhuoc #DaPhuoc #Bãi_Rác_Đa_Phước #Đa_Phước #XuLyRac #KhuXuLyRacDaPhuoc #VietnamWasteSolutions #VWS #XuLyChatThaiVietNam #vnwaste #cuocsongxanh

Công ty được thành lập nhằm cung cấp dịch vụ xử lý chất thải cho Việt Nam.

Những dịch vụ mà công ty cung cấp bao gồm — nhưng không hạn chế – sở hữu, phát triển (bao gồm tư vấn kỹ thuật, thiết kế và xây dựng) và tiến hành xử lý chất thải rắn cũng như vận hành các nhà máy xử lý.

Các cơ sở xử lý chất thải rắn bao gồm bãi chôn lấp kiểu mẫu đạt tiêu chuẩn vệ sinh, nhà máy tái chế (phân loại) (MRF’s), khu vực làm phân compost, trạm trung chuyển và dịch vụ thu gom chất thải rắn.

Công ty VWS theo đuổi một chiến lược chuyên biệt nhằm cung cấp cho thị trường Việt Nam một giải pháp tổng thể từ đầu đến cuối, qua đó khách hàng sẽ không còn phải lo nghĩ về lượng chất thải rắn này nữa.

Công ty VWS chịu trách nhiệm về thiết kế, xây dựng và vận hành Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Đa Phước (DPIWMF).

david duong,bai rac da phuoc,bãi rác đa phước,da phuoc,đa phước,xu ly rac,xử lý rác,khu xu ly rac,khu xử lý rác,vws,xu ly chat thai viet nam,xử lý chất thải việt nam,vnwaste

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *