Chọn Ngẫu Nhiên Tên Học Sinh Trong Excel (Kiểm tra bài cũ) | tách ngày tháng năm sinh trong excelDùng Excel để tạo chương trình chọn ngẫu nhiên tên học sinh trong việc kiểm tra bài cũ
Dùng VBA với các hàm #counta, #randbetween, #index
code:
Sub chon_hs()
Sheet1.Range(“d4”) = “=RANDBETWEEN(1,COUNTA(data!C:C))”
Sheet1.Range(“d4”).Value = Sheet1.Range(“d4”).Value
End Sub, tách ngày tháng năm sinh trong excel.

Xem thêm các bài viết Công Nghệ:https://surprisedfarmer.com/category/cong-nghe

3 Responses to “Chọn Ngẫu Nhiên Tên Học Sinh Trong Excel (Kiểm tra bài cũ) | tách ngày tháng năm sinh trong excel”
  1. Thương Trần December 3, 2019
  2. HoangDeeptry ✅ December 3, 2019
  3. HoangDeeptry ✅ December 3, 2019

Leave a Reply