2 thoughts on “60 Giây Chiều – Ngày 17/05/2018 – Tin Tức Mới Nhất

  • thời sự bình thuận ngày 17 tháng 5 biển bình thuận có người di biển té suốn biển chết

  • Hy vọng mô hình trồng lúa hữ cơ phát triển bền vững và nhan rộng cả nuớc. khi thành công mô hình Doanh nghiệp xưa nay hay có thói quen ép giá nông dân nên vự lúa của thế giới này chưa phát triển đuợc về chất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *