របៀបសង់ក្រាបអនុគមន៍តម្លៃដាច់ខាត​(ថ្នាក់ទី១០)​ #2ក្នុង​វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីៈ របៀបសង់ក្រាបអនុគមន៍តម្លៃដាច់ខាត​(ថ្នាក់ទី១០)​ #2
សូមស្វាគមន៏មកកាន់ Math Soun ឆានែល។ ឆានែលយើងខ្ញុំមានបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ថ្នាក់ទី១១ ថ្នាក់ទី១០។ សូមអគុណដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំ។
– របៀបសង់ក្រាបអនុគមន៍សនិទាន (ថ្នាក់ទី១០) :
– របៀបសង់ក្រាបអនុគមន៍សនិទាន (ថ្នាក់ទី១០) # 1 :
– របៀបសង់ក្រាបអនុគមន៍តម្លៃដាច់ខាត​(ថ្នាក់ទី១០)
– របៀបសង់ក្រាបប៉ារ៉ាបូល (ថ្នាក់ទី១០) Parabola grade 10th #1 :
– របៀបសង់ក្រាបអនុគមន៍តម្លៃដាច់ខាត​(ថ្នាក់ទី១០)​ #1 :

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/phim

One thought on “របៀបសង់ក្រាបអនុគមន៍តម្លៃដាច់ខាត​(ថ្នាក់ទី១០)​ #2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *