តើគិតយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន?#ការគិតរបស់អ្នកមានIn this video Mr. Saom Sambath and Mr. Khim sokheng talks about how to think to become rich and how rich people think.
Copy Right Note: If you don’t want to show any of your image, audio or video please tell us to remove it from ours channel by comment below.
Please Subscribe my Youtube Channel:
កិច្ចសម្ភាសន៍៖
Robert T. Kiyosaki៖
លោក អ៊ួន សារ៉ាត់៖
ទស្សនៈវិជ្ជាអប់រំ៖
លោក គិត ស៊ីនិន៖
លោក​ គួយ​ ធាវី៖
សម្រង់សម្តីក្នុងរឿងសាមកុក៖
ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ៖
We belife all videos that we uploaded could be use full and could grow the mind set that do not allow you to give up and stop beliving in your self.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *